بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگی‏های جمعیت شناختی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

هدی سادات احمدی؛ فاطمه زاده محمدی؛ مهدیه معصوم بیگی؛ فرامرز سهرابی

دوره 8، شماره 25 ، آذر 1391، ، صفحه 20-30

چکیده
    این پژوهش به منظور بررسی شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با سن و جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی صورت پذیرفت. به این منظور 667 نفر از تمام دانشکده‏های دانشگاه علامه طباطبائی که همگی کاربر اینترنت بودند، از طریق روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند و از آنان آزمون 20 سؤالی اعتیاد به اینترنت یانگ گرفته شد. از ...  بیشتر