پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر‏اساس مؤلفه‌های خودتنظیمی در دانش‌آموزان پایه‌ی اول دبیرستان‌های شهر تهران

حورا مطیعی؛ محمود حیدری؛ منصوره السادات صادقی

دوره 8، شماره 24 ، شهریور 1391، ، صفحه 50-72

چکیده
  اهمال‌کاری، پدیده‌ای شایع به ویژه در زمینه تحصیلی است. هدف پژوهش حاضر، تعیین راهبردهای خودتنظیمی پیش‌بینی کننده اهمال‌کاری تحصیلی و مشخص کردن تفاوت دختران و پسران در استفاده از راهبردهای خودتنظیمی و اهمال‌کاری است. از بین دانش‌آموزان اول دبیرستان‌های شهر تهران، نمونه‌ای به حجم 250 نفر از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب ...  بیشتر