بررسی انتقال دوجانبه یادگیری در دانشجویان راست دست و چپ دست

مهرداد اکبری؛ احمد علی پور

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، ، صفحه 118-131

چکیده
  زمینه: دست برتری با جانبی شدن مهارت‏های رفتاری و تفاوت‏های ساختاری و عملکردی در سیستم حرکتی مرتبط است. هدف: این مطالعه با هدف بررسی انتقال دو جانبه یادگیری در بین افراد راست دست و چپ دست در دو شرایط انتقال از دست مسلط به دست غیر مسلط و برعکس انجام شد. شرکت کنندگان در تحقیق دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک بودند ...  بیشتر