بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مسأله ریاضی

پروین کدیور؛ ولی‏اله فرزاد؛ مهدی دستا

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، ، صفحه 96-118

چکیده
  زمینه:حل مسأله یکی از هدف‏های مهم آموزشی به شمار می‏آید و یکی از خواسته‏های معلمان و والدین، کسب توانایی حل مسأله از سوی دانش‏آموزان می‌باشد. هدف:هدف این پژوهش بررسی رابطه علی اهداف پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی با عملکرد حل مسأله بود. روش:پژوهش حاضر در زمره تحقیقات همبستگی با استفاده از روش‏های الگوی علّی قرار دارد. در این ...  بیشتر