تدوین یک مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد علاقه و انگیزه به پژوهش در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

نظام هاشمی

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، ، صفحه 42-62

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین مدل مفهومی و عملیاتی برای ایجاد علاقه و انگیزه در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی نسبت به پژوهش بود. مدل تدوین شده در قالب یک طرح آزمایشی پیش‏آزمون- پس‏آزمون اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان پسر دانشگاه علوم انتظامی تشکیل داده‌اند که در قالب دوره‌های آموزشی مصوب کارشناسی در سال 1387- ...  بیشتر