تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی

حبیب ا... سیاری؛ پیمان لطفی پور؛ اسماعیل کاظم پور

دوره 8، شماره 23 ، فروردین 1391، ، صفحه 2-28

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی بود. در این پژوهش منظور از عدالت آموزشی، برابری فرصت‏های آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل فراگیرندگان ورودی سال 1389 دوره کارشناسی‌ ارشد (آموزش الکترونیکی و آموزش کلاس محور) دانشکده کارآفرینی دانشگاه ...  بیشتر