کاوش‏هایی در باب فلسفه‏ی تربیت دینی از دیدگاه اسلام

دکتر سعید بهشتی؛ روشنک نیکویی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 154-180

چکیده
  مجموعۀ رویکردها به فلسفه تربیت دینی در چهار طبقه جای می‏گیرد: «فلسفه تربیت دینی بالمعنی الاعم» که شامل همۀ ادیان، اعم از حق و باطل است؛ «فلسفه تربیت دینی بالمعنی العام» که فقط شامل ادیان حقۀ توحیدی است؛ «فلسفۀ تربیت دینی بالمعنی الخاص» که به تعالیم اسلامی‏محدود می‏شود؛ و «فلسفۀ تربیت دینی بالمعنی الاخص» ...  بیشتر