رابطه شیوه‏های یادگیری کلب و سبک‏های یادگیری هانی و مامفورد با سن و عملکرد تحصیلی دانشجویان

دکتر اکبر رضائی

دوره 6، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه‏ها و سبک‏های یادگیری دانشجویان با‏سن و عملکرد تحصیلی بود. بدین منظور تعداد ‏439 نفر (299 دختر و 140 پسر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای به شیوة تصادفی انتخاب شد. برای سنجش شیوه‏ها و سبک‏های یادگیری دانشجویان از پرسشنامه سبک‏های ...  بیشتر