مقایسه عوامل فردی و محیطی در استعاره‏های موفقیت رتبه‏های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری

منصوره ابوالحسنی؛ دکتر معصومه اسمعیلی

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 148-170

چکیده
  یکی از گرایشات مهم انسان‏ها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزی است. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل می‏دهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط، این جامعه جوان، کسب موفقیت در برهه‏های مختلف زندگی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه عوامل فردی و محیطی مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعاره‏های موفقیت رتبه‏های ...  بیشتر