خودکارآمدی عمومی، اهمال‌کاری‌تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مجتبی تمدنی؛ دکتر محمد حاتمی؛ هادی هاشمی رزینی

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 66-88

چکیده
  با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی عمومی و اهمال‌کاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، 389 دانشجو (228 دختر و 161 پسر) با روش نمونه‌برداری مرحله‌ای به پرسشنامه خودکارآمدی شرر و مادوکس (1982) و اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند میانگین نمره‌های پسران بیشتر از دختران است. مقایسه هنجاریابی نمره‌های برای اهمال‌کاری ...  بیشتر