بررسی نمادهای هویت ملی درکتاب‏های درسی تاریخ و علوم اجتماعی دوره متوسطه رشته‏های علوم انسانی، تجربی و ریاضی فیزیک در سال تحصیلی 89-1388

دکتر ایراندخت فیاض؛ فریبا ایمانی قوشچی

دوره 6، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 30-68

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی نماد‏های هویت ملی در کتاب‏های درسی تاریخ و علوم اجتماعی دوره آموزش‏متوسطه انجام شده است. برای این منظور با بهره‏گیری‏از روش‏کیفی از نوع تحلیل محتوا، تصاویر و پرسش‏های ‏کتاب‏های ‏درسی تاریخ و علوم‏ اجتماعی دوره‏متوسطه‏ی‏ سال تحصیلی 89-1388مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار‏گرفته است. نتایج‏ ...  بیشتر