تأثیر تجربه کار با رایانه و تناسب تکلیف- فناوری بر پذیرش فناوری رایانه: چشم‏اندازهای جدید روان‏شناسی اجتماعی

محمد احمدی ده قطب الدینی؛ عظیم محمدخانی؛ محمد مشکانی

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 104-130

چکیده
  زمینه: پذیرش و کاربرد فناوری‏های‏مختلف در محیط‏های‏آموزشی، دامنه وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. سؤال‏های مهمی که در این زمینه مطرح می‏شود این است که کاربران، فناوری را چگونه تصور‏می‏کنند؟ و عواملی‏که منجر به عدم ‏استفاده از فناوری‏می‏شود، کدامند؟ هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تجربه کار با رایانه ...  بیشتر