بررسی میزان اثربخشی خودگوئی‏های درونی مثبت بر افزایش باورهای خودکارآمدی عمومی زنان

طیبه دهقانی فیروزآبادی؛ دکتر سیده خدیجه آرین

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، ، صفحه 125-148

چکیده
  این‏پژوهش به‏منظور، بررسی اثربخشی خودگوئی‏های‏درونی مثبت بر افزایش‏میزان باورهای خودکارآمدی عمومی زنان انجام گرفته است. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته‌ است، مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE) شرر و همکاران (1982) است که ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای خودکارآمدی عمومی و اجتماعی به ترتیب 86/0 ...  بیشتر