بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی

مهران سرداری پور؛ دکتر حسن احدی

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، ، صفحه 111-126

چکیده
  هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی است. نمونه‏آماری‏شامل 60 نفر‏از فوتبالیست‏های شرکت‏کننده در مسابقات فوتسال سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران بین سال‏های 1389-1388 و با روش تصادفی می‏باشد. در این مطالعه، اضطراب شناختی و اضطراب جسمی متغیرهای پیش‏گویی‏کننده و عملکرد‏ورزشی متغیر‏ملاک ...  بیشتر