تأثیر ترکیبی روش‏های سنجش جایگزین(عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در درس شیمی شهرستان خرم آباد

دکتر یدالله خرم آبادی؛ دکتر علی دلاور

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، ، صفحه 88-109

چکیده
  پژوهش حاضر تأثیر ترکیبی بکارگیری روش‌های مختلف سنجش جایگزین (عملکردی و کارپوشه) بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان را مورد بررسی قرار داد. نمونه پژوهش را 40 دانش‌آموز پسر پیش دانشگاهی در رشتة علوم تجربی منطقه 2 خرم‌آباد تشکیل دادند که در دو کلاس متفاوت به‏صورت ‏تصادفی‏خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‏گیری مورد استفاده ...  بیشتر