بررسی تأثیر بازی‏درمانی بر‏کاهش اختلالات‏رفتاری دانش‌آموزان آزاردیده جسمانی- هیجانی 12-9 ساله شهر تهران

زهرا کمیجانی؛ دکتر ژانت هاشمی آذر

دوره 5، شماره 15 ، دی 1388، ، صفحه 20-34

چکیده
  این‏ پژوهش به‏منظور بررسی تأثیر بازی‏درمانی بر‏کاهش اختلالات‏رفتاری دانش‏آموزان آزاردیده‏جسمانی- هیجانی١۲-۹ ساله شهر تهران و به صورت نیمه آزمایشگاهی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده، پرداخته است. به این‏‏منظور از بین‏کلیه دانش‏آموزان آزار‏ دیده جسمانی- هیجانی١٢-٩ ساله ساکن در مؤسسه‌های حمایتی ...  بیشتر