مقایسه آموزش به روش تجربه و عمل(با تأکید بر بازی) با روش‏های زبانی و تأثیرآنها بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان پسر پایه دوم شهرستان زرین شهر در سال تحصیلی 86-85

کبری امامی؛ دکتر جمال الدین کولایی نژاد

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 114-137

چکیده
  پژوهش‏حاضر به‏منظور «مقایسه‏آموزش به روش‏تجربه و عمل(با‏تأکید بر‏بازی) با روش‏های زبانی و تأثیر آنها بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهرستان زرین شهر انجام گرفت». جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از:کلیه دانش‏آموزان پسر پایه‏دوم شهرستان‏زرین‏شهر که در‏سال تحصیلی ٨٦­٨۵مشغول به ...  بیشتر