عوامل پیش‏بینی‏کننده‏های اضطراب ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی

دکتر مسیب یارمحمدی واصل

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 20-41

چکیده
  هدف این پژوهش شناخت پیش‏بینی‏کننده‏های اضطراب‏ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان‏دوره‏ راهنمایی استان‏‏خراسان‏‏شمالی‏ بوده‏ است. طراح ‏پژوهش‏ علی- مقایسه‏ایی یا پس رویدادی بود، که بر روی 438 نفر از دانش‏آموزان استان خراسان شمالی (تعداد 288 نفر که در درس ریاضی نمره کمتر از 10 و تعداد 150 نفر نمره ...  بیشتر