بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی

سید عباس رضوی؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر عباس عباس‌پور؛ دکتر صغری ابراهیمی قوام

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 20-66

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت تربیت سیاسی در برنامه درسی فعلی یا رسمی دوره ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که برای انجام آن از تحلیل محتوای کیفی و سندکاوی استفاده شده است. بدین منظور راهنمای برنامه درسی تعلیمات اجتماعی، فارسی و تعلیم و تربیت‏اسلامی (هدیه‌های آسمان) مورد بررسی قرار گرفته و کتاب‏های مربوطه به صورت ...  بیشتر

بررسی میزان نقش طراح آموزشی در تألیف کتاب درسی از دیدگاه متخصّصان برنامه‏ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی

سید بهاءالدین کریمی؛ دکتر حسن ملکی

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 1-21

چکیده
  ایــن پژوهش به ‏منظور بــررسی میزان ‏نقش طراح‏آموزشی در تألیف‏ کتاب‏ درسی[1] از دیدگاه متخصصان (برنامه‏ریزی‏ درسی و تکنولوژی آموزشی) در سال1387 انجـــام گرفته است. مؤلفه‏های ‏مورد‏ پژوهش عبارتند‏ از: هدف، انتخاب‏محتوا، سازماندهی‏محتوا، روش‏هــای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی. روش‏پژوهش در مطالعه‏حاضر‏توصیفی ...  بیشتر