بررسی میزان نقش طراح آموزشی در تألیف کتاب درسی از دیدگاه متخصّصان برنامه‏ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی

سید بهاءالدین کریمی؛ دکتر حسن ملکی

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 1-21

چکیده
  ایــن پژوهش به ‏منظور بــررسی میزان ‏نقش طراح‏آموزشی در تألیف‏ کتاب‏ درسی[1] از دیدگاه متخصصان (برنامه‏ریزی‏ درسی و تکنولوژی آموزشی) در سال1387 انجـــام گرفته است. مؤلفه‏های ‏مورد‏ پژوهش عبارتند‏ از: هدف، انتخاب‏محتوا، سازماندهی‏محتوا، روش‏هــای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی. روش‏پژوهش در مطالعه‏حاضر‏توصیفی ...  بیشتر