تأثیر روش آموزش هم شاگردی بر مهارت‏های اجتماعی وپیشرفت تحصیلی

الهام لک

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، ، صفحه 88-111

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر روش آموزش هم شاگردی بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی، انجام شده است .روش: نمونه پژوهش ٦۰ نفر از دانش‏آموزان پسر پایه دوم راهنمایی مدارس دولتی در سال تحصیلی ۸٧/۸۶ بودند که بعد از روش نمونه‏گیری به روش تصادفی خوشه‏ای چند مرحله‏ای به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین ...  بیشتر