بررسی و مقایسه سبک‌های هویت و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان نوجوان شاهد

دکتر نظام هاشمی؛ سید عباس رضوی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، ، صفحه 46-72

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی سبکهای هویتی دانش‏آموزان نوجوان شاهد و عوامل مرتبط با آن بود. بدین منظور‏، از میان جامعه آماری‏ این مطالعه،‏ 366 دانش‏آموز نوجوان مدارس دخترانه و پسرانه 12 تا 18 ساله شاهد به روش نمونه‌گیری طبقه‏ای برگزیده شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه سبک‌های هویت، مقیاس کنارآیی نوجوانان، و مقیاس عملکرد خانواده ...  بیشتر