رابطه عملکرد خانواده با سرسختی روان‏شناختی دانش‌آموزان دبیرستان‏های شهر کنگاور

دکتر حیدر تورانی؛ صادق رشتیانی

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 88-126

چکیده
  این پژوهش در زمینه بررسی«رابطه بین عملکرد خانواده با سرسختی روان‏شناختی دانش‌آموزان دوره سه‌ساله متوسطه شهر کنگاور » بوده و هدف آن شناخت عملکرد خانواده در تعیین رابطه عملکرد و ابعاد گوناگون آن با میزان سرسختی روان‏شناختی فرزندان می باشد. روش پژوهش‌ توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. . یافته‌های پژوهش حاکی از رابطه مثبت ...  بیشتر