مطالعه اثربخشی خودمتمایزسازی بر افزایش خودکارآمدی

سولماز مبسم

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، ، صفحه 116-126

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی خود متمایزسازی برافزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر می‌پردازد. فرضیه این پژوهش عبارت است از: آموزش خودمتمایزسازی بر افزایش خودکارآمدی مؤثر است. برای آزمون فرضیه 30 نفر از دانش‌آموزان به طور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. 10 جلسه آموزش خود متمایز­سازی برای گروه آزمایشی انجام ...  بیشتر