مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در دو گروه افراد افسرده و عادی در میان دانش‌آموزان دختر تهرانی

دکتراسماعیل سعدی پور(بیابانگرد)؛ دکترحسین زارع؛ ناهید قنبریها

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، ، صفحه 86-97

چکیده
  هدف: حالات خلقی متغیرهای شناختی بسیاری از جمله توجه و حافظه را تحت­تأثیر قرار می­دهد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در افراد افسرده با افراد عادی در میان دانش­آموزان تهرانی است. روش: در این پژوهش با استفاده از نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای از میان 200 نفر دانش­آموز دختر مقطع متوسطه شهر تهران 60 ...  بیشتر