رابطۀ بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی

علی محمدزاده ابراهیمی؛ دکتر فرهاد جمهری؛ دکتر احمد برجعلی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، ، صفحه 70-85

چکیده
  در پژوهش حاضر رابطه بین مشابهت و مکمَل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی آنان موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ساکن در خوابگاه­های دانشجویان متأهل، و حجم نمونه 174 دانشجوی متأهل (87 زوج) بود. پس از آنکه از طریق خوشه­ای خوابگاه­های موردنظر از بین خوابگاه­های ...  بیشتر

رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی روان آزرده خویی، برونگرایی، سازگاری، پذیرا بودن به تجارب و مسئولیت‌پذیری با رضایتمندی زناشویی

علی محمدزاده ابراهیمی؛ دکتر فرهاد جمهری؛ دکتر احمد برجعلی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، ، صفحه 168-188

چکیده
  در پژوهش حاضر بین 5 عامل بزرگ شخصیتی روان­آزرده­خویی، برونگرایی، سازگاری، پذیرا بودن به تجارب و مسئولیت­پذیری با رضایتمندی زناشویی موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ساکن در خوابگاه­های متأهلی، و حجم نمونه 174 دانشجوی متأهل (87 زوج) بود. پس از آنکه از طریق خوشه­ای خوابگاه­های ...  بیشتر