ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی در کودکان 12-6 ساله

دکتر سیمین رونقی؛ دکتر علی دلاور؛ دکتر حسن احدی؛ دکتر فرهاد جمهری

دوره 4، شماره 12 ، تیر 1387، ، صفحه 124-144

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی یک آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی کودکان 12-6 ساله بود. روش نمونه گیری تصادفی از یک جامعه در دسترس بود که برای این منظور ابتدا 500 کودک دانش آموز پایه های اول تا پنجم مقطع ابتدایی شهرستان کرج بزرگ توسط «مقیاس دلبستگی کودکان 12-6 ساله» مورد سنجش قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج حاصله از میان ...  بیشتر

رابطۀ بین مشابهت و مکمل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی

علی محمدزاده ابراهیمی؛ دکتر فرهاد جمهری؛ دکتر احمد برجعلی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1386، ، صفحه 70-85

چکیده
  در پژوهش حاضر رابطه بین مشابهت و مکمَل بودن در ابعاد اصلی شخصیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی آنان موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ساکن در خوابگاه­های دانشجویان متأهل، و حجم نمونه 174 دانشجوی متأهل (87 زوج) بود. پس از آنکه از طریق خوشه­ای خوابگاه­های موردنظر از بین خوابگاه­های ...  بیشتر

رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی روان آزرده خویی، برونگرایی، سازگاری، پذیرا بودن به تجارب و مسئولیت‌پذیری با رضایتمندی زناشویی

علی محمدزاده ابراهیمی؛ دکتر فرهاد جمهری؛ دکتر احمد برجعلی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1386، ، صفحه 168-188

چکیده
  در پژوهش حاضر بین 5 عامل بزرگ شخصیتی روان­آزرده­خویی، برونگرایی، سازگاری، پذیرا بودن به تجارب و مسئولیت­پذیری با رضایتمندی زناشویی موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران، ساکن در خوابگاه­های متأهلی، و حجم نمونه 174 دانشجوی متأهل (87 زوج) بود. پس از آنکه از طریق خوشه­ای خوابگاه­های ...  بیشتر