نقش صفات شخصیت و رشد شناختی در پیش‌بینی راهبردهای تنظیم هیجانی

محمد مهراد صدر؛ غلامرضا چلبیانلو؛ رضا عبدی

دوره 13، شماره 44 ، تیر 1396، ، صفحه 29-48

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.7978

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی راهبردهای تنظیم هیجانی بر اساس عوامل شخصیت و مراحل رشد شناختی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمام دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری بودند. 381 نفر (192 زن، 189 مرد) از دانشجویان با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای به­عنوان شرکت­کنندگان پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه تنظیم هیجانی (ERQ)، فرم کوتاه پرسشنامه ...  بیشتر