بررسی تربیت سیاسی در برنامه درسی رسمی دوره ابتدایی

سید عباس رضوی؛ دکتر حسن ملکی؛ دکتر عباس عباس‌پور؛ دکتر صغری ابراهیمی قوام

دوره 6، شماره 16 ، فروردین 1389، ، صفحه 20-66

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی وضعیت تربیت سیاسی در برنامه درسی فعلی یا رسمی دوره ابتدایی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که برای انجام آن از تحلیل محتوای کیفی و سندکاوی استفاده شده است. بدین منظور راهنمای برنامه درسی تعلیمات اجتماعی، فارسی و تعلیم و تربیت‏اسلامی (هدیه‌های آسمان) مورد بررسی قرار گرفته و کتاب‏های مربوطه به صورت ...  بیشتر

بررسی و مقایسه سبک‌های هویت و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان نوجوان شاهد

دکتر نظام هاشمی؛ سید عباس رضوی

دوره 4، شماره 13 ، مهر 1387، ، صفحه 46-72

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی سبکهای هویتی دانش‏آموزان نوجوان شاهد و عوامل مرتبط با آن بود. بدین منظور‏، از میان جامعه آماری‏ این مطالعه،‏ 366 دانش‏آموز نوجوان مدارس دخترانه و پسرانه 12 تا 18 ساله شاهد به روش نمونه‌گیری طبقه‏ای برگزیده شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه سبک‌های هویت، مقیاس کنارآیی نوجوانان، و مقیاس عملکرد خانواده ...  بیشتر