روانشناسی یادگیری
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان

موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباسپور؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 19-33

چکیده
  چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بلبان آباد در سالتحصیلی 1392-1391می باشد. برای انتخاب نمونه از جامعه پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه خود کارامدی تحصیلی ...  بیشتر

در جستجوی درک روابط معنادار میان کارکردها و توانمند سازی روان شناختی سازمان مدرسه

فیروز افشارفر؛ عباس عباسپور

دوره 7، شماره 20 ، شهریور 1390، ، صفحه 69-94

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6035

چکیده
  این پژوهش براساس نظریه اسپریترز (1995، 1996) و با هدف بررسی رابطه عوامل مرتبط با کارکردهای روان شناختی سازمان مدرسه و توانمندسازی روان شناختی انجام شد. تعداد 250 نفر از مدیران مدارس متوسطۀ دخترانه و پسرانه شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت بود از دو پرسشنامۀ: پرسشنامۀ اول ناظر بر سنجش توانمند سازی روان شناختی (اسپریترز، ...  بیشتر