روانشناسی یادگیری
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان

موسی بندک؛ حسن ملکی؛ عباس عباسپور؛ صغری ابراهیمی قوام

دوره 11، شماره 37 ، مهر 1394، ، صفحه 19-33

چکیده
  چکیده:هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر بلبان آباد در سالتحصیلی 1392-1391می باشد. برای انتخاب نمونه از جامعه پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه خود کارامدی تحصیلی ...  بیشتر

رابطه فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و کارائی دوره‏های آموزش مهارت‏های (ICDL)

بختیار محمودپور؛ موسی بندک؛ فرزاد زندی

دوره 5، شماره 14 ، تیر 1388، ، صفحه 56-74

چکیده
  شاحص فرصت دیجیتالی، یک شاخص‏مرکب است که امکان دسترسی ارزان، همه شمول، فراگیر و برابر شهروندان‏یک‏ کشور‏مشخص یا گروه‏های‏مشخصی از یک‏جامعه به ابزارهای (ICT) را مورد‏ اندازه‏گیری قرار‏می‏دهد. پژوهش‏حاضر با هدف شناخت رابطه بین دسترسی به مؤلفه‏های شاخص فرصت دیجیتالی با انگیزه شرکت و‏کارایی دوره‏های آموزش ضمن ...  بیشتر