شناسایی موانع پیش روی توسعه مدارس هوشمند در شهر همدان

فرهاد سراجی؛ حسن سرمدی انصار؛ علی اکبر عسگری مطیع

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 159-180

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مربوط به موانع پیش روی توسعه هوشمند سازی مدارس از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس است. 400 نفر از معلمان و مدیران مدارس نمونه اصلی پژوهش را تشکیل می‌دهند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که گویه های مختلف آن به‌صورت اکتشافی، شناسایی و توسط افراد صاحب‌نظر بازبینی شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر