تأثیر گرایش‌ها آسیب‌زای عاطفی با جنس مخالف در پسران بر عملکرد تحصیلی آن‌ها

شهرام رنجدوست

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 39-58

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر گرایش‌ها آسیب‌زای عاطفی دانش‌آموزان پسر (پایه‌ی اول دبیرستان) با جنس مخالف برافت تحصیلی آن‌ها هست. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پایه‌ی اول دبیرستان‌های پسر شهر مرند در سال 93- 1392 است که از این جامعه آماری تعداد 60 نفر (30 نفر بدون گرایش عاطفی و 30 نفر دارای گرایش عاطفی) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب ...  بیشتر