اثر بخشی آموزش معنویت به شیوه گروهی در کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی زنان متأهل منطقه 5 تهران

سیده زهره سادات میرارجمندی؛ کیانوش هاشمیان؛ مژگان نیکنام

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 137-158

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور تعیین اثربخشی آموزش معنویت به شیوه گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زنان متأهل منطقه 5 تهران انجام شد. به این منظور تعداد 30 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و به‌صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش در 8 جلسه کارگاهی 90 دقیقه‌ای آموزش معنویت شرکت کردند. این جلسات ...  بیشتر