شناسایی مؤلفه‌های بازی آزاد در فرایند یاددهی- یادگیری کودکان مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ حسن ملکی

دوره 16، شماره 58 ، دی 1399، ، صفحه 117-146

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.44495.2729

چکیده
  بازی یکی از مؤلفه‌ها و شاخص‌ها مهم در نظام تعلیم و تربیت دوره کودکی است که در دنیای آموزش به علت تعاریف مبهم آن به‌خصوص وقتی درزمینه کلاسی قرار می‌گیرد، به یک عمل و مفهوم مبهم تبدیل می‌شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های بازی آزاد در فرایند یاددهی-یادگیری کودکان بود. روش پژوهش کیفی از نوع سنتز پژوهی بود. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع ...  بیشتر

واکاوی پذیرش نوآوری‏های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: آئین‏نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه‏های ایران)

محبوبه خسروی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ حسن ملکی؛ داریوش نوروزی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، ، صفحه 136-168

چکیده
  این مقاله ضمن ارائه مدل مناسبی برای بررسی نوآوری‏های برنامه درسی، به آسیب شناسی نوآوری در مدل‏های مختلف پذیرش نوآوری در برنامه درسی می‏پردازد. هدف پژوهش بررسی و واکاوی وضعیت نوآوری‏های برنامه درسی در مرحله اجرا است. برای این منظور پس از بررسی عوامل و عناصر موثر بر پذیرش نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران با استفاده ...  بیشتر