اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش‌های چندگانه دانش‌آموزان

سالار فرامرزی؛ حسین زارع؛ اعظم فتوت

دوره 11، شماره 36 ، تیر 1394، ، صفحه 151-177

چکیده
  هدف از انجام پژوهش بررسی اثربخشی برنامة آموزشی مبتنی بر نظریة گاردنر بر عملکرد هوش­های چندگانه دانش­آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. بدین منظور از بین دانش­آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-91 تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر