بررسی کارایی درونی شاخه فنی و حرفه ای آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های 82-1377

سیدمصطفی شریف؛ محمدرضا نیلی

دوره 2، شماره 6 ، اسفند 1385، ، صفحه 109-118

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2007.5998

چکیده
  با توجه به سرمایه گذاری فراوان کشور در آموزش و پرورش، ارزیابی وضع موجود کارآیی دوره ها و رشته های گوناگون آن با استفاده از شاخص های مربوط همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هست. بدون شک نتایج حاصل از انجام پژوهش های علمی می تواند برنامه ریزان را در شناسایی موانع و راهکارهای تحقق وضع مطلوب هدایت کند. به این منظور پژوهش حاضر به بررسی ...  بیشتر