تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده دانش آموزان ابتدایی

فائزه پورقربان گورابی؛ نرگس باباخانی؛ فرح لطفی کاشانی

دوره 17، شماره 59 ، فروردین 1400، ، صفحه 213-251

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.57638.3231

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر عملکرد تحصیلی و مشکلات عاطفی رفتاری دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری شامل تعداد600 نفر دانش‌آموز پسر پایه پنجم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 97-96 در شهرستان پیشوا (استان تهران) مشغول به ...  بیشتر

انگیزه کاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

فرح لطفی کاشانی

دوره 4، شماره 11 ، خرداد 1387، ، صفحه 77-89

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2008.6021

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی انگیزه های شغلی در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بوده است. برای این منظور، انگیزه های شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در پنج سطح مرتبط با نیازهای ابتدایی، ایمنی، تعلق، احترام و خود شکوفایی، مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی اطلاعات جمع آوری شده، نشان می دهد انگیزه ی شغلی اعضای هیأت ...  بیشتر