تأثیر ارزشیابی های توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پایه دوم مقطع ابتدایی شهر تهران

محمدعلی محمدی فر؛ محمود نجفی

دوره 7، شماره 20 ، شهریور 1390، ، صفحه 33-50

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2011.6033

چکیده
  ارزش های توصیفی و سنتی می توانند تأثیرات متفاوتی در حیطه های آموزشی و عاطفی داشته باشند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دوم ابتدایی شهر تهران بود. در این تحقیق، 108 نفر دانش آموزان سال دوم ابتدایی مورد پژوهش قرار گرفتند. نیمی از آنها در مدارس مشغول به تحصیل بودند که به شیوه ارزشیابی ...  بیشتر