کیفیت رابطه معلم-دانش‌آموز در بافت مدرسه: یک پژوهش مردم‌نگارانه

نرجس لاری؛ الهه حجازی؛ بهرام جوکار؛ جواد اژه ای

دوره 18، شماره 64 ، تیر 1401، ، صفحه 129-156

https://doi.org/10.22054/jep.2023.70678.3730

چکیده
  ارتباط معلم-دانش‌آموز، تبادل دوجانبه پیچیده و پویایی است که در طول زمان و در موقعیت‌های متعدد شکل گرفته است و در بستری از عوامل مؤثر بر آن، تغییرات تحولی دانش‌آموز را رقم می‌زند. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد تا کیفیت ارتباط معلم-دانش‌آموز را از طریق مطالعه میدانی طرفین اصلی آن یعنی معلم و دانش‌آموز در بافت مدرسه در مقطع ابتدایی ...  بیشتر

مفهوم اخلاق از دیدگاه نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ پدیدارشناسی

مرضیه ساویز؛ الهه حجازی؛ غلامعلی افروز؛ کیوان صالحی

دوره 16، شماره 56 ، تیر 1399، ، صفحه 117-130

https://doi.org/10.22054/jep.2020.44482.2722

چکیده
  اخلاق یک سازه‌ی چندوجهی است. از یکسو سازه‌ای تحولی است و مراحل آن موازی با تحول روانی – اجتماعی است و از سوی دیگر ریشه در ارزش‌های فرهنگی دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی مفهوم اخلاق در میان نوجوانان ایرانی است. با به‌کارگیری روش کیفی و با استفاده از طرح پدیدارشناسی، چگونگی مفهوم سازی اخلاق از دیدگاه نوجوانان بررسی شد. شرکت کنندگان ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش‌آموز و سطح کلاس بر بهترین اهداف شخصی دانش‌آموزان

الهه حجازی؛ مهسا صالح نجفی؛ فهیمه عباسی

دوره 15، شماره 51 ، فروردین 1398، ، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22054/jep.2019.29986.2157

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش‌آموز و سطح کلاس بر بهترین اهداف شخصی دانش‌آموزان بود. 600 نفر از دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تبریز در پژوهش شرکت کردند. متغیرها از دو سطح دانش‌آموز (خوشبینی تحصیلی و ارزش تکلیف) و سطح کلاس (خودمختاری ادراک شده، ساختار ادارک شده و درگیری ادراک شده) انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ...  بیشتر

رابطه‌ی سبک‌های هویت با مؤلفه‌های سازگاری دانش‌آموزان: بررسی نقش واسطه‌ای تعهد*

بهروز ناظمی پور؛ عباس رحیمی نژاد؛ الهه حجازی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7335

چکیده
  هدف از این  پژوهش بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی با تأکید بر یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان می باشد.پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 350 نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر از ...  بیشتر