در جستجوی شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان و ارائه الگوی انطباقی

عباس عباس‌پور

دوره 10، شماره 33 ، مهر 1393، ، صفحه 169-197

چکیده
  به‌منظور شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان، پژوهشی به روش پیمایشی و با رویکرد تطبیقی در میان دانش آموزان پسر و دختر سراسر کشور در دورۀ تحصیلی متوسطه  اجرا شد. بر مبنای مطالعات تطبیقی انجام‌شده ، ابعاد فکری، اجتماعی، فردی و فنی چهار زمینه اساسی موردسنجش برای شناسایی نیازهای فرهنگی نسل جوان در نظر گرفته شد. ابزار سنجش پرسشنامه‌ای ...  بیشتر