تأثیر سبک‌های یادگیری و به کارگیری نقشه‌های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آن‌ها

مرضیه قاسم؛ محمدرضا بلیاد

دوره 13، شماره 43 ، فروردین 1396، ، صفحه 171-206

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.7766

چکیده
  پژوهش حاضر به­منظور بررسی تأثیرسبک‌های یادگیری و به­کارگیری نقشه‌­های معنایی بر میزان پیشرفت توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنان انجام شد. به‌منظور تحقق این هدف، 123دانش آموز دختر پایه دوم رشته ریاضی و فیزیک از دبیرستان فرزانگان ناحیه 1 آموزش وپرورش کرج به­طورتصادفی خوشه­ای ...  بیشتر