عوامل مؤثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش‌آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه‌ی 2 تهران)

نازیلا خطیب زنجانی؛ مهران فرج اللهی

دوره 8، شماره 25 ، آذر 1391، ، صفحه 2-20

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی عوامل مؤثر در اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش‌آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه‌ی 2 تهران)انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه‏ی دانش‏آموزان پسر و دختر دوره‌ی‏ راهنمایی و متوسطه منطقه‏2 تهران که در‏سال تحصیلی 86 - 1385 می‏باشد. حجم نمونه‌ بر اساس جدول ...  بیشتر