تاثیربرنامه آموزشی مادران مبتنی بر نظریه ذهنیت هوش دویک بر ‏رفتارهای یادگیری فرزندان چهار تا شش سال

محبوبه هادی‌پور؛ فرهاد جمهری؛ حسن احدی

دوره 11، شماره 38 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-25

چکیده
    این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مادر مبتنی بر نظریه ذهنیت هوش دویک بر رفتارهای یادگیری فرزندان چهار تا شش سال اجرا شد. روش پژوهش نیمه­آزمایشی دو گروهی با پیش­آزمون و پس­آزمون و جامعه­ی آماری پژوهش را مادران کودکان چهار تا شش سال تشکیل دادند. از میان جامعه آماری مورد اشاره، پنجاه مادر به صورت داوطلبانه انتخاب و به شیوه ...  بیشتر