شادکامی براساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری سازگاری

اعظم حسین پور؛ کاترین وزیری؛ نسرین باقری

دوره 19، شماره 70 ، دی 1402، ، صفحه 126-151

https://doi.org/10.22054/jep.2024.77531.3964

چکیده
  چکیده از دوره‌های مهم تاثیرگذار در رشد و سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی، دوران نوجوانی هر فردی است که شکل‌گیری شخصیت و هویت‌یابی در این دوره حساس شکل می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی شادکامی براساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری سازگاری در نوجوانان بود. روش پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی-همبستگی مبتنی بر مدل ...  بیشتر