تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده‌های شناختی و عاطفی یادگیری

شهنام آزاد مرد؛ هوشنگ طالبی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 199-223

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4129

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده­های شناختی و عاطفی یادگیری صورت گرفته است. 112 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه­ای برای انجام پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش مبتنی بر یک طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه‌های معادل بود. داده­ها از طریق دو آزمون عملکرد ...  بیشتر