تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر تقویت کنجکاوی بر میزان یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی

عبالرحمان جریحی؛ هاشم فردانش؛ مسعود گرامیپور

دوره 11، شماره 35 ، فروردین 1394، ، صفحه 181-196

چکیده
  کنجکاوی از جانب اکثریت عمده روانشناسان و اندیشمندان به‌عنوان مؤلفه ارزشمندی در انگیزش و یادگیری شناخته‌شده است. طراحان آموزشی و مربیان می‌توانند با ایجاد کنجکاوی در دانش آموزان، تمایل به یادگیری را در آنان برانگیزانند. در این تحقیق، تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر راهبردهای تقویت کنجکاوی در یادگیری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی ...  بیشتر