اثر هیجان خشم و سبک‏های شناختی بر فرایند تصمیم‏گیری با واسطه‏گری تمایلات فراشناختی: ارائه مدلی یکپارچه در تصمیم‏گیری

بهرام جوکار؛ مهدی رحیمی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، ، صفحه 68-96

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسیمکانیسم فرایند تصمیم گیری از منظر شناخت داغ می‏‏باشد. در همین راستا، نقش خشم بهعنوان یک هیجان (همراه با نیمرخ شناختی) و سبک‏ها‏‏ی شناختی (نیاز به شناخت، نیازبه ساختار و نیاز به قطعیت) به عنوان شاخص انگیزش بر تصمیم‏گیری تحلیلی مبتنی برمدل پردازش دوگانه کلازینسکی (2004) مورد بررسی قرار گرفت. در این مدل تمایلاتفراشناختی ...  بیشتر