رابطه‌ی سبک‌های هویت با مؤلفه‌های سازگاری دانش‌آموزان: بررسی نقش واسطه‌ای تعهد*

بهروز ناظمی پور؛ عباس رحیمی نژاد؛ الهه حجازی

دوره 12، شماره 42 ، دی 1395، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/jep.2016.7335

چکیده
  هدف از این  پژوهش بررسی تأثیر ویژگی­های شخصیتی با تأکید بر یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان می باشد.پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 350 نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر از ...  بیشتر

نقش گشودگی به تجربه در پیش‌بینی سبک‌های هویت و تعهد

عباس رحیمی نژاد؛ نسترن مرتضایی

دوره 12، شماره 39 ، فروردین 1395، ، صفحه 97-117

https://doi.org/10.22054/jep.2016.4088

چکیده
  با توجه به اهمیت ویژگی­های شخصیتی در تحول سبک­های هویت، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش گشودگی به تجربه در پیش­بینی سبک­های هویت و تعهد صورت گرفته­است. در این راستا از طریق مطالعه­ی همبستگی 115نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و زیر مقیاس گشودگی به تجربه از پرسشنامه­ی شخصیت کاستا و مک کری ...  بیشتر