تبیین علّی بهزیستی تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی، اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان‌های مثبت تحصیلی و اجتماعی

سامان کمری سنقرآبادی؛ محبوبه فولادچنگ؛ فرهاد خرمایی

دوره 16، شماره 57 ، مهر 1399، ، صفحه 119-148

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2021.39467.2572

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط شناخت اجتماعی و بهزیستی تحصیلی با نقش واسطه‎گری اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان‎های مثبت تحصیلی و اجتماعی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بود که از میان آن‌ها تعداد 566 نفر (278 پسر و 288 دختر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای ...  بیشتر